مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک سراج

مدیر مرکز :  مهندس محمد رضایی زارع 

 

     مرکز سراج: ميدان رسالت, خيابان فـرجام, خيابان سراج, جنب پمپ گاز
    ساعت کار مرکز در حال حاضر: 7:30 الی15 :16 روزهای پنج شنبه 7:30 الی 13 
تلفن تماس:77061200

ورود به سایت