Searching...
Menu

بازرسی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان تهران و البرز


( 1398/2/29 )

به گزارش روابط عمومی، شرکت بازرسی پایش سپهر به همراه نمایندگانی از سازمان راهداری و ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از 12 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان تهران بازدید و آخرین وضعیت عملکردی این مراکز را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند.

این شرکت بازرسی که پس از طی مراحل قانونی حسب تکلیف سازمان حفاظت از محیط زیست با شرح وظیفه ارزیابی عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان تهران والبرز از دو ماه گذشته توسط ستاد معاینه فنی خودروهای تهران انتخاب گردیده طی بازدید از مراکز استان تهران شامل: بسیج، جنت آباد، پایانه غرب، امام رضا(ع)، واوان، حسن آباد، باقرشهر، آرمان، گلستان، خلیج فارس، دماوند و شریف آباد نسبت به شناسایی نواقص و مشکلات مراکز اقدام نموده است. مهمترین نواقص گزارش شده که عمده آن مربوط به مراکز بخش خصوصی است عبارت اند از: عدم رعایت دستورالعمل ها در راهبری مرکز و رویه انجام معاینه فنی، عدم انجام آزمون کدری دود در صورت وجود غلظت ظاهری دود، عدم انجام تست ترمز دستی در صورت معیوب بودن ترمز عقب، عدم پذیرش خودرو در صورت وجود ایراد ظاهری، عدم تکرار آزمون ترمز برای خودروهایی با بیش از دو محور، عدم بایگانی اوراق برای پیگیری ها و بازرسی های دوره‏ای.

شایان ذکر است مجموع مراکز معاینه فنی استان تهران و استان البرز  15 مرکز می باشد که 12 مرکز متعلق به استان تهران و3 مرکز متعلق به استان البرز  است.تعداد بازدیدکنندگان(95نفر)
print
rating
  نظرات