Searching...
Menu

انتصاب سرپرست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران


( 1398/7/15 )

به گزارش روابط عمومی ، طی حکم معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران حسین مقدم به سرپرستی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران منصوب گردید.

حسین مقدم بیش از ده سال دارای سوابق مدیریتی در بخش های مختلف مجموعه ستاد معاینه فنی خودرو بوده و پیش از این انتصاب وی به عنوان معاون طرح و برنامه ریزی با این مجموعه همکاری می نمودند.

متن انتصاب و تکالیف مورد انتظار به شرح ذیل است:


تعداد بازدیدکنندگان(513نفر)
print
rating
  نظرات